Home Servisne vijesti Oglas za posao -Direktor privatne predškolske ustanove Obdaništa GS-KIDS
0

Oglas za posao -Direktor privatne predškolske ustanove Obdaništa GS-KIDS

Oglas za posao -Direktor privatne predškolske ustanove Obdaništa GS-KIDS
0
0

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA OBDANIŠTE GS-KIDS

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu člana 57.stav 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju SBK, odredabaStatuta ustanove, te Odluke Upravnog odbora privatne predškolse ustanove ObdaništaGS-KIDS raspisuje se :

KONKURS

za izbor i imenovanje Direktora privatne predškolske ustanove Obdaništa GS-KIDS naperiod od četiri godine

I USLOVI ZA IZBOR

1. Opšti uslovi:

o da je državljanjin Bosne i Hercegovine;
o da nema privatni finansijski interes u ustanovi u kojoj se kandiduje za direktora;
o da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv saobavljanjem dužnosti direktora ustanov;
o da se protiv njega ne vodi krivični postupak

2. Posebni uslovi:

o visoko obrazovanje iz oblasti predškolskoga odgoja, pedagogije, specijalnepedagogije, psihologije ili drugih društvenih znanosti;
o najmanje pet godina radnoga iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima nakondiplomiranja;
o da se naročito ističe svojim radom u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedagoškoj teoriji i praksi;
o položen stručni ispit za obavljanje odgojno-obrazovnog rada;
o da  govori engleski jezik

Izrazi koji se koriste u ovom konkursu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako i namuški i na ženski rod.

II   SADRŽAJ PRIJAVE

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

o prijava na konkurs;
o kraća biografija;
o diploma o stečenoj stručnoj spremi;
o potvrda o radnom iskustvu ( potvrda/uvjerenje obavezno mora da sadrži dio koji se odnosi na rad u odgojnim ustanovama );
o uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan odgojno-obrazovni rad.

III    NAPOMENA

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata ,koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se uzeti u razmatranje.

IV   DOSTAVA PRIJAVE I DOKAZA

Prijavu sa traženim dokazima, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVEOBDANIŠTE GS-KIDSdostaviti poštom preporučeno ili lično na sliedeću adresu:
                       

GS-Tvornica mašina Travnik d.o.o. Travnik,

Slimena bb, 72270 Travnik

Bosna i Hercegovina

V   NAČIN I ROK OBAVJEŠTAVANJA

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o imenovanju.

VI   KONKURSNI ROK

Konkurs ostaje otvoren 5 (pet) dana od posljednjeg dana objavljivanja .

LEAVE YOUR COMMENT

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *